Проучвания и анализи

Печат

ДОКЛАД ОТНОСНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА "ДОБРИ ПРАКТИКИ, СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И ПРИМЕРИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БАЗИРАНИ НА КУЛТУРЕН И ПРИРОДЕН ПОТЕНЦИАЛ"

ДОКЛАД ОТНОСНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА "ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА „ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОПОВО - ОПИТ, ВЪЗМОЖНОСТИ, ИНТЕРЕС"

Възможности на стопанския сектор от територията на МИГ-Попово за развитие на неземеделски икономически дейности в селски район

Изследване за създаване на инвестиционен профил посредством анализ на инвестиционните характеристики на територията на МИГ-Попово

Междинна оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ-Попово