Годишни отчети

Печат
Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2016 г.
Годишен доклад и финансови отчети за дейността представен в Централния регистър при Министерството на правосъдието за 2016 г.
Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 за 2016 г.