Стратегия

Печат
Протокол от общото събрание за одобрение на Стратегията за ВОМР
Стратегия за ВОМР
Стратегия за ВОМР - изменена от 13.04.2018 г.
Стратегия за ВОМР - изменена от 09.07.2019 г.
ПРОЕКТ за изменение на стратегия за ВОМР - изменена от 28.04.2021 г.