1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15.01.2021 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“ на 25.01.2021 г. от 10:30 часа...

Продължение...

21.09.2020 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза    „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“  на 29.09.2020 г.  от  11.00 часа...

Продължение...

21.08.2020 г.

СНЦ „Местна инициативна група Попово” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.349  МИГ Попово – Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Попово...

Продължение...

22.06.2020 г.

На 19 юни 2020 г. в Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1882“ в гр. Попово се проведе среща по новия проект „Младежка инициатива дните на игрите“.

Продължение...

22.05.2020 г.

СНЦ „Местна инициативна група Попово” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.369  МИГ Попово – Подмярка 7.5  "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Попово...

Продължение...