Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

Печат

Разгледай Брошура с информация за мярката

 


ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 223
ВТОРА ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 223
Критерии за избор на проекти по мярка 223
Допустимост по мярка 223
Заявление за подпомагане по мярка 223
Декларации
Заявка за плащане и документи към нея


СВАЛИ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ - актуален към 14.01.2013 г.


 

ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 20.12.2012 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 03.12.2013 г.