1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

03.06.2015 г.

В бр. 40/02.06.2015 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“...

Продължение...

02.06.2015 г.

Одобрени са критериите за подбор на проекти по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности и по мярка 19.2  Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие.

Продължение...

02.06.2015 г.

На сайта на МЗХ, Програма за развитие на селските райони е публикуван Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през календарната 2015 г.

Продължение...

27.05.2015 г.

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 е официално одобрена от Европейската комисия. Очаква се официалното одобрение на Програмата за развитие на селските райони да ускори старта на прием на проекти за инвестиции в селата.

Продължение...

11.05.2015 г.

На  4 и 5 май 2015 г. в гр.Хисаря се проведе обучение на тема: „ВОМР  в периода 2014 -2020 – нови възможности за финансиране на интегрирани и многосекторни Стратегии за местно развитие.Условия и области на подкрепа на СМР на МИГ от ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР.”

Продължение...