1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Документи

PDF Печат Е-поща
ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ
ЗАЯВКА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ
Индикативна годишна програма за прием на проекти за 2013 г. по СМР на Фондация „МИГ-Попово”
Индикативна годишна програма за прием на проекти за 2014 г. по СМР на Фондация „МИГ-Попово”
План за информационни и консултантски дейности за 2013 г. по прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на община Попово
План за информационни и консултантски дейности за 2014 г. по прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на община Попово
Вътрешни правила за работа на Комисия за административно съответствие и допустимост; Комисия за техническа експертна оценка и класиране на кандидатите и Комисия за избор на проекти    при провеждане на процедури за изпълнение на Стратегията за местно развитие на Фондация «МИГ-Попово»

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)
УКАЗАНИЯ за попълване на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)

Програма за развитие на селските райони /ПРСР/

Анекси към ПРСР

Регламент 1698/2005 на Съвета (ЕС) – файл reg 1696-2005.pdf

Наредба 23 от 18.12.2009 г.

Национален план за развитие на селските райониАнализ и оценка на територията на миг за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги и атракции

Методология и оценка на изпълнението на СМР за периода 2011-2012 г.

Проучване на интереса на местното население към МИГ и СМР

Проучване на нагласите за участие на младите хора и нестопанския сектор с проекти към СМР
Документи по ЗОП
Анализ на добри практики на подхода Лидер в ЕС приложими в община Попово
Анализ и оценка на изпълнението на Стратегията  за местно развитие
Правила относно реда и начина за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на закона за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент 1605/2002 и за спазване на принципа на безпристранстност и независимост при управление на проекти финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР съгласно изискванията на Наредба 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ
Регламент 1305/2013
Ръководство за прилагане на дейностите по сътрудничество по LEADER съгласно Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проект на наредба за прилагането на ВОМР
План за информационни и консултантски дейности за 2015 г. по прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на община Попово