Стратегия

Печат
Протокол от общото събрание за одобрение на Стратегията за ВОМР
Стратегия за ВОМР
Стратегия за ВОМР - изменена от 13.04.2018 г.