Мярка 19.3

Печат

На 27.02.2019 г. между Сдружение „МИГ - Попово” и Ръководителят на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. бе подписан АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР РД 50-20/27.02.2019 г. за предоставяне на финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално съдрудничество поо мярка 19.3 „подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Финансова помощ за изпълнение на проекта: 40 315,60 лв.

Срок за изпълнение на проекта:  7 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Цели на проектното предложение:

Дейности по проекта:

  1. Създаване на координационно звено за планиране и контрол при изпълнение на подготвителните дейности.
  2. Организиране на срещи с потенциалните партньори МИГ Авейро Норте и МИГ Авейро Сул, Португалия
  3. Проучване и сравнителен анализ на използвани иновативни методи, подходи и инструментариум за оползотворяване на местните идентичности в други региони на Европа.
  4. Консултации за бъдещия проект за съвместна дейност за транснационално сътрудничество.
  5. Дейности по информираност – публикации в регионални медии.
  6. Дейности по осигуряване на информираност – Информационна конференция.
  7. Дейности по осигуряване на публичност – изготвяне и разпространение на информационна брошура.
  8. Дейности по осигуряване на публичност – информационна табела.
  9. Координация на изпълнението на дейностите по проекта.
Индикатор за изпълнение/резултат: Брой реализирани дейности – 9 бр.