1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

18.04.2018 г.

На свое заседание от 16.04.2018 г. УС на МИГ - Попово одобрява обява за прием на проектни предложения, насоки и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.1, 4.2 и 7.2 от СВОМР на МИГ-Попово.

Продължение...

14.02.2018 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква  общо събрание.

Събранието ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“ на 22.02.2018 г. от 10.00 часа.

Продължение...

16.01.2018 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на сдружението свиква общо събрание....

Продължение...

28.12.2017 г.

На 20 и 21 декември МИГ-Попово проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган  на тема: “Устойчиво развитие на местната икономика и общности чрез насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал и ефективно усвояване на средствата от СВОМР за територията на МИГ-Попово и структурните фондове

Продължение...

28.12.2017 г.

На  18 и 19 декември в конферентната зала на бистро „Попово инн“ гр.Попово се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: Оценка на проектите подадени към СВОМР за територията на МИГ-Попово и работа на Комисия за подбор на проектни предложения.

Продължение...