1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

27.05.2016 г.

Решение №ШУ-08-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за СВОМР на МИГ Попово.

Продължение...

18.04.2016 г.

Покана за участие в общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“...

Продължение...

04.04.2016 г.

Местна инициативна група – Попово продължава изпълнението на проект за подготвителни дейности...

Продължение...

03.02.2016 г.

Местна инициативна група – Попово проведе  информационна конференция, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово.

Продължение...

28.01.2016 г.

На 28.01.2016 г. Местна инициативна група – Попово проведе 2 информационни срещи в селата Садина и Ломци, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово

Продължение...