1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22.05.2020 г.

СНЦ „Местна инициативна група Попово” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.369  МИГ Попово – Подмярка 7.5  "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Попово...

Продължение...

13.05.2020 г.

На 13.05.2020 г. МИГ-Попово получи писмо и заповед за одобрение на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.129 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Заедно с процедурата е одобрен проект на фирма „Български био храни“ ЕООД с наименование „Пускане в експлоатация  на цех за производство на флейковани и млени био храни“. Вторият проект по процедурата очаква одобрение.

Продължение...

11.05.2020 г.

На 11.05.2020 г. МИГ-Попово получи писмо и заповед за одобрение на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.005 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Заедно с процедурата е одобрен проект на фирма Ем Енд Ес Трейд Консулт ООД с наименование „Модернизация и иновативни технологии в земеделското стопанство на „Ем Енд Ес Трейд Консулт“ ООД“. Останалите проекти по процедурата очакват одобрение.

Продължение...

23.03.2020 г.

С решение № 2  по Протокол № 1 от 20.01.2020 г. Управителният съвет  на МИГ – Попово прие годишния доклад по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, а с решение № 2 по Протокол № 1 от 28.01.2020 г. Общото събрание го е одобрило и на 06.02.2020 г. същият е подаден към УО на ПРСР 2014-2020 г.

Продължение...

28.02.2020 г.

Ежегодно до 30 септември Местните инициативни групи подават заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за следващата календарна година на основание чл. 12 ал. 1 раздел V Ред за одобряване на планирани дейности и разходи от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХ.

Продължение...