1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17.02.2020 г.

С решение № 1 по протокол № 1 от 20.01.2020 г. Управителният съвет на МИГ – Попово прие обобщения годишен доклад по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за 2019 г. и с решение № 1 по Протокол № 1 от 28.01.2020 г. Общото събрание го одобри. Обобщеният доклад беше изпратен за одобрение на УО на 29.01.2020 г.

Продължение...

20.01.2020 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза    „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“  на 28.01.2020 г.  от  10.00 часа.

Продължение...

15.11.2019 г.

В периода 2 - 3 декември 2019 г. в Народно читалище  „Св. Св. Кирил и Методий“,  гр.   Попово ще бъде проведено обучение на местни лидери на тема „Разработване, управление и отчетност на проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група - Попово в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България 2020“.

Продължение...

15.11.2019 г.

В периода 2 - 6 декември 2019 г. ще бъдат проведени 5 работни/информационни  срещи, във връзка с прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на сдружение „Местна иницитивна група - Попово“ (МИГ - Попово)  в бистро „Попово инн“, гр. Попово при следният дневен ред...

Продължение...

08.11.2019 г.

В периода 25 - 28 ноември 2019 г.  ще се проведе обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган (Общо събрание) на МИГ – Попово на тема „Оценка на иновациите в контекста на Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 година и Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ – Попово“  в бистро „Попово инн“ гр. Попово.

Продължение...