1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

04.03.2022 г.

Сдружение „МИГ-Попово“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ-Попово“ от СВОМР на МИГ-Попово по процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.488.

Продължение...

17.01.2022 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква общо събрание.

Събранието  ще се проведе в конферентна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Попово  на 25.01.2022 г.  от 10.00 часа  при следният...

Продължение...

07.10.2021 г.

На 07.10.2021 г. бе подписано допълнително споразумение към РД 50-142 между МЗХГ и Сдружение "МИГ-Попово"...

Продължение...

15.09.2021 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква общо събрание.

Събранието  ще се проведе в конферентна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Попово  на 23.09.2021 г.  от  10.30 часа  при следният...

Продължение...

28.04.2021 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на сдружението свиква общо събрание...

Продължение...