1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13.07.2022 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза    „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на бистро „Попово Инн“ на 21.07.2022 г.  от  10:30 часа  при следният...

Продължение...

26.04.2022 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза    „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на бистро „Попово Инн“  на 04.05.2022 г.  от  10:30 часа  при следният...

Продължение...

18.04.2022 г.

ПОКАНА за обществено обсъждане на проект за изменение на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ - Попово...

Продължение...

11.04.2022 г.

Сдружение „МИГ-Попово“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ-Попово по процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.573.

Продължение...

05.04.2022 г.

Сдружение „МИГ-Попово“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ-Попово по процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.643.

Продължение...