1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15.11.2019 г.

В периода 2 - 3 декември 2019 г. в Народно читалище  „Св. Св. Кирил и Методий“,  гр.   Попово ще бъде проведено обучение на местни лидери на тема „Разработване, управление и отчетност на проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група - Попово в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България 2020“.

Продължение...

15.11.2019 г.

В периода 2 - 6 декември 2019 г. ще бъдат проведени 5 работни/информационни  срещи, във връзка с прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на сдружение „Местна иницитивна група - Попово“ (МИГ - Попово)  в бистро „Попово инн“, гр. Попово при следният дневен ред...

Продължение...

08.11.2019 г.

В периода 25 - 28 ноември 2019 г.  ще се проведе обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган (Общо събрание) на МИГ – Попово на тема „Оценка на иновациите в контекста на Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 година и Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ – Попово“  в бистро „Попово инн“ гр. Попово.

Продължение...

11.09.2018 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Продължение...

22.04.2019 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква общо събрание.

Продължение...