1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

26.06.2023 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза    „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“  на 06.07.2023 г. от 10.30 часа при следният...

Продължение...

22.05.2023 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза    „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“  на 29.05.2023 г. от 10.30 часа при следният...

Продължение...

20.04.2023 г.

На вниманието на всички заинтересовани страни.

В рамките на изпълнение на Административен договор № 50-75/22.02.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ сключен между Сдружение „МИГ - Попово” и Министерството на земеделието, в момента се разработва Стратегия за Водено от общността местно развитие (ВОМР) за територията на МИГ – Попово за новия програмен  период 2023-2027 г....

Продължение...

15.02.2023 г.

С настоящото съобщение бихме искали да Ви информираме, че предстои стартирането на приеми на заявления за подпомагане по под-мерки 22.1 и 22.2 за Извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на руската инвазия в Украйна от ПРСР 2014-2020 г....

Продължение...

14.02.2023 г.

В края на 2022-ра година в гр. Попово бе разкрит офис по проект на Националната служба за съвети в земеделието....

Продължение...