1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Четвъртък, 20 Април 2023г. 10:00ч.

PDF Печат Е-поща

На вниманието на всички заинтересовани страни.

В рамките на изпълнение на Административен договор № 50-75/22.02.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ сключен между Сдружение „МИГ - Попово” и Министерството на земеделието, в момента се разработва Стратегия за Водено от общността местно развитие (ВОМР) за територията на МИГ – Попово за новия програмен  период 2023-2027 г. Целите на проекта за подготвителни дейности са:

Подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие на  МИГ - Попово, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от ЕСИФ чрез подготвителни дейности.

Насърчаване включването на местното население от територията на  МИГ - Попово в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР.

Информиране на местното население от територията на  МИГ - Попово относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд.

Целта на анкетата е да предостави възможност на всички заинтересовани страни да дадат своите препоръки на етап разработване на Стратегията за ВОМР. Анкетата съдържа 31 въпроса и няма да Ви отнеме повече от 10 минути. Моля, отговорете на посочените въпроси в срок до 31.05.2023 г. и оставете допълнителни препоръки и коментари, ако имате такива. Попълването на анкетата е анонимно. Предварително благодарим за отделеното време!

АНКЕТА - отвори ТУК...