1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 19.1 - Административен договор 50-75/22.02.2023 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610

PDF Печат Е-поща

На 22.03.2023 г. между Сдружение „МИГ - Попово” и Министерството на земеделието бе подписан АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 50-75/22.02.2023 г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителните дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Финансовата помощ за изпълнение на проекта е в размер на 30 681.00 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е до 6 месеца.

Прилагането на подмярка 19.1 на територията на МИГ - Попово  цели значително да се увеличи въздействието на подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР)   върху живота на местните хора, да поемат управлението и да образуват местно партньорство, което проектира и изпълнява стратегия за интегрирано развитие. Стратегиите за ВОМР са гъвкави  инструменти  за посрещане на специфичните потребности на различни местни райони по начин, който  произвежда конкретни резултати и ползи за съответните селски райони.  Стратегията е предназначена да надгражда силните страни или „активите“ на общността в социален, екологичен и икономически план, вместо само да компенсира наличието на проблеми.

Основни цели на проекта:

  1. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие на  МИГ - Попово, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от ЕСИФ чрез подготвителни дейности;
  2. Насърчаване включването на местното население от територията на  МИГ - Попово в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР;
  3. Информиране на местното население от територията на  МИГ - Попово относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд.

Финансовата помощ се изплаща, при условие че са извършени дейностите при точно спазване на одобрения проект с код № BG06RDNP001-19.610-0043 “Помощ за подготвителни дейности за подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ - Попово“, включващ подготвителни дейности за:

  1. Популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР - организиране и провеждане на  информационни и работни срещи, информационни конференции;
  2. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни - целта на планираните обучения е да се подпомогне процеса на подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от ЕСИФ, като се насърчи включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на СВОМР. В планираните обучения   местните лидери ще бъдат запознати с процеса на  разработване и бъдещо прилагане на СВОМР на територията на МИГ. На участниците в обученията ще бъдат представени   Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. , както и с указанията на УО на програмите, по които  стратегиите за местно развитие могат да получат подкрепа;
  3. Проучвания и анализи на територията - анализ на социално-икономическата ситуация (географски, демографски, социални, културни, икономически, инфраструктурни и административни характеристики на територията), SWOT анализ  (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите), анализ на основните проблемите на територията и анализираните сектори, извеждане на препоръки и предлагане на решения на идентифицираните проблеми, анализ на добавената стойност от прилагането на СВОМР на територията на МИГ - Попово по отношение на социалния капитал, местното самоуправление и резултатите от реализираните проекти, доклад с  препоръки относно  гарантиране на приобщаващия характер на стратегията (по-специално участието на младите хора, жените, групите в неравностойно положение)  в процеса на вземане на решения;
  4. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията - организиране на работни/информационни срещи, експертна работа и обществено обсъждане;
  5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности -  екипът на МИГ - Попово ще координира безвъзмездно изпълнението на подготвителните дейности.

Помещение за изпълнение на дейностите по проекта - офис на МИГ, намиращ се в гр. Попово, ул. "Ал. Стамболийски" 2 , ет. 4.

Очакван резултат от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проекта за подготвителни дейности ще бъде разработен проект на   стратегия за ВОМР на МИГ - Попово за новия програмен период 2021 – 2027 г.

Индикатори за изпълнение/резултат:

Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи
200
Брой обучени лица
20
Брой на населението, обхванато от информационните събития
24451
Брой населени места, обхванати от дейностите
35
Изготвена стратегия за ВОМР
1