1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Сряда, 11 Януари 2023г. 10:00ч.

PDF Печат Е-поща

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

на  Сдружение „Местна инициативна група – Попово“

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза    „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на бистро „Попово Инн“ на 19.01.2023 г.  от  10:30 часа  при следният

ДНЕВЕН РЕД

  1. Приемане  на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ- Попово за 2022 г..
  2. Приемане  на годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за водено от общностите местно развитие  - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на МИГ-Попово за 2022 г.
  3. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Желаещите могат да получат допълнителна информация  в офиса на сдружението на  адрес: гр. Попово, бул. „Ал. Стамболийски“ 2  от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден.