1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Понеделник, 11 Април 2022г. 10:00ч.

PDF Печат Е-поща

Сдружение „МИГ-Попово“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ-Попово по процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.573.