1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Вторник, 26 Април 2022г. 10:00ч.

PDF Печат Е-поща

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

на  Сдружение „Местна инициативна група – Попово“

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза    „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на бистро „Попово Инн“  на 04.05.2022 г.  от  10:30 часа  при следният

ДНЕВЕН РЕД

  1. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ- Попово по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по мярка 19.2 и по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3.
  2. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Желаещите могат да получат допълнителна информация  в офиса на сдружението на  адрес: гр. Попово, бул. „Ал. Стамболийски“ 2  от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден.