1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 7.5

PDF Печат Е-поща
Условия за кандидатстване по мярка 7.5

Приложение към условията за кандидатстване по мярка 7.5

Приложение за попълване към условията за кандидатстване по мярка 7.5

Условия за изпълнение по мярка 7.5

Приложение към условията за изпълнение по мярка 7.5Обява за за прием на проектни предложения по мярка 7.5 към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово

-----------------------------------------------------------------------------

СНЦ „Местна инициативна група Попово” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.369  МИГ Попово – Подмярка 7.5  "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Попово...

Документи по мярка 7.5 - ПРОЕКТ