1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Мярка 19.3

PDF Печат Е-поща

На 27.02.2019 г. между Сдружение „МИГ - Попово” и Ръководителят на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. бе подписан АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР РД 50-20/27.02.2019 г. за предоставяне на финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално съдрудничество поо мярка 19.3 „подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Финансова помощ за изпълнение на проекта: 40 315,60 лв.

Срок за изпълнение на проекта:  7 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Цели на проектното предложение:

 • Да създаде предпоставки и развие потенциал за иновативно устойчиво оползотворяване на местните ресурси и възможности за развитие на туризъм на МИГ – Попово с партньор/и МИГ от Европейския съюз;
 • Установяване на партньорство с МИГ от ЕС;
 • Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество;
 • Подписване на договор за съвместна дейност  пратньор/и за осъществяване на проект за транснационално сътрудничество.

Дейности по проекта:

 1. Създаване на координационно звено за планиране и контрол при изпълнение на подготвителните дейности.
 2. Организиране на срещи с потенциалните партньори МИГ Авейро Норте и МИГ Авейро Сул, Португалия
 3. Проучване и сравнителен анализ на използвани иновативни методи, подходи и инструментариум за оползотворяване на местните идентичности в други региони на Европа.
 4. Консултации за бъдещия проект за съвместна дейност за транснационално сътрудничество.
 5. Дейности по информираност – публикации в регионални медии.
 6. Дейности по осигуряване на информираност – Информационна конференция.
 7. Дейности по осигуряване на публичност – изготвяне и разпространение на информационна брошура.
 8. Дейности по осигуряване на публичност – информационна табела.
 9. Координация на изпълнението на дейностите по проекта.
Индикатор за изпълнение/резултат: Брой реализирани дейности – 9 бр.