1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 6.4

PDF Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с публикувана обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на местна инициативна група – Попово по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с два срока за прием ви уведомяваме, че поради изчерпване на разполагаемия по мярката финансов ресурс по първия период на прием до 28.02.2019 г. процедурата е приключила и втори период на прием няма да бъде активиран.

 


 

Въпроси и отговори (дата на актуализация: 11.02.2019 г.)
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение

Документи за информация към условията за кандидатстване

Документи за информация към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Приложения към условията за изпълнение
Ред за оценка на проектни предложения
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за кандидатите по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.183