1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проучвания и анализи

PDF Печат Е-поща

ДОКЛАД ОТНОСНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА "ДОБРИ ПРАКТИКИ, СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И ПРИМЕРИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БАЗИРАНИ НА КУЛТУРЕН И ПРИРОДЕН ПОТЕНЦИАЛ"

ДОКЛАД ОТНОСНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА "ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА „ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОПОВО - ОПИТ, ВЪЗМОЖНОСТИ, ИНТЕРЕС"

Възможности на стопанския сектор от територията на МИГ-Попово за развитие на неземеделски икономически дейности в селски район

Изследване за създаване на инвестиционен профил посредством анализ на инвестиционните характеристики на територията на МИГ-Попово

Междинна оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ-Попово

Изследване на възможности за брандинг на МИГ-Попово чрез фестивални събития и изследване на нагласите към провеждане на фестивал под надслов „Заедно да дадем на мечтите живот“ на територията на МИГ-Попово – методически и приложни аспекти

Проучване и оценка на удовлетвореността на местните общности от работата на МИГ – Попово и Иновационен потенциал на СВОМР за територията на МИГ – Попово - анализ за проверка на подбора и съчетаването на мерките/ дейностите, както и реални ефекти върху иновационните процеси