1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Вторник, 08 Май 2018г. 10:00ч.

PDF Печат Е-поща

Сдружение "МИГ-Попово" организира двудневно обучение за местни лидери на тема: „Обучение за местни лидери на тема „Подбор и одобрение на проектни предложения по мерките от СВОМР за територията на МИГ – Попово, включени в ИГРП за 2018 г. в ИСУН съгласно условията и реда на ПМС № 161 на МС от 4.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Поканват да вземат участие в обучението одобрените външни експерти-оценители, за участие в техническа оценка на подадени проектни предложения по мерки, включени в стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово.

Обучението ще се проведе на 28.05.2018 г. и 29.05.2018 г. в конферентната зала на бистро „Попово Инн” гр. Попово от 10:00 часа.