1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 7.2

PDF Печат Е-поща
Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по мярка 7.2 - Прием 2020 г.


ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване по мярка 7.2

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Условия за изпълнение по мярка 7.2

 


ПЪРВА ПОКАНА - приключила

Насоки за кандидатстване по мярка 7.2
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Ред за оценка на проектни предложения

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Писмо и заповед за одобрение на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.020 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"