1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 7.2

PDF Печат Е-поща

ПРОЕКТ на процедура с код в BG06RDNP001-19-789ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване по мярка 7.2

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Условия за изпълнение по мярка 7.2

 

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.643ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване по мярка 7.2

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Условия за изпълнение по мярка 7.2

 


ВТОРА ПОКАНА по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.349ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово - ИЗМЕНЕНА на 21.01.2021 г.
Условия за кандидатстване по мярка 7.2 - ИЗМЕНЕНИ на 21.01.2021 г.
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване по мярка 7.2

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Условия за изпълнение по мярка 7.2

 


 

Заповед за прекратяване на оценителната сесия по Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.349
Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по мярка 7.2 - Прием 2020 г.


ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване по мярка 7.2

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Условия за изпълнение по мярка 7.2

Документи по мярка 7.2 - ПРОЕКТ

 


ПЪРВА ПОКАНА - приключила

Насоки за кандидатстване по мярка 7.2
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Ред за оценка на проектни предложения

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Писмо и заповед за одобрение на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.020 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"