1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 4.2

PDF Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с публикувана обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Попово по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с два срока за прием ви уведомяваме, че поради изчерпване на разполагаемия по мярката финансов ресурс по първия период на прием до 28.12.2018 г. процедурата е приключила и втори период на прием няма да бъде активиран.


ВТОРА ПОКАНА - приключила

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово - ВТОРА
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение

Документи за информация към условията за кандидатстване

Документи за информация към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Приложения към условията за изпълнение

 


ПЪРВА ПОКАНА - приключила

Насоки за кандидатстване по мярка 4.2
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Ред за оценка на проектни предложения

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване