1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 4.2

PDF Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с публикувана обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Попово по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с два срока за прием ви уведомяваме, че поради изчерпване на разполагаемия по мярката финансов ресурс по първия период на прием до 28.12.2018 г. процедурата е приключила и втори период на прием няма да бъде активиран.


ВТОРА ПОКАНА - приключила

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово - ВТОРА
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
Условия за изпълнение

Документи за информация към условията за кандидатстване

Документи за информация към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Писмо и заповед за одобрение на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.129 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 


ПЪРВА ПОКАНА - приключила

Насоки за кандидатстване по мярка 4.2
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Ред за оценка на проектни предложения

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване