1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 4.2

PDF Печат Е-поща

ПРИЕМ 2024 г.

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.745, втори прием

Условия за изпълнение
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Дата на публикуване: 27.02.2024 г.ПРИЕМ 2023 г.

 

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.745

Условия за изпълнение
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово - УДЪЛЖЕН СРОК до 15.12.2023 г.
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово - УДЪЛЖЕН СРОК
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване към обява - УДЪЛЖЕН СРОК до 15.12.2023 г.
Условия за кандидатстване към обява - УДЪЛЖЕН СРОК
Условия за кандидатстване

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Дата на публикуване: 12.06.2023 г.


 


Документи по Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.745 - ПРОЕКТПроцедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.573

Насоки за кандидатстване по мярка 4.2


ПЪРВА ПОКАНА - приключила

Насоки за кандидатстване по мярка 4.2
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Ред за оценка на проектни предложения

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

ВТОРА ПОКАНА - приключила

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово - ВТОРА
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
Условия за изпълнение

Документи за информация към условията за кандидатстване

Документи за информация към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Писмо и заповед за одобрение на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.129 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 


ПЪРВА ПОКАНА - приключила

Насоки за кандидатстване по мярка 4.2
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Ред за оценка на проектни предложения

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване