1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Нормативни документи

PDF Печат Е-поща
НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 Г. за прилагане на Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 1 юли 2016 г. на Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.07.2016 г. на Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 5 юли 2016 г. на Министерски съвет

УКАЗАНИЯ за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него

УКАЗАНИЯ за прием на проекти по подмярка 19.2

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ към реда за оценка на проектни предложения към СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР