1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Нормативни документи

PDF Печат Е-поща
РЪКОВОДСТВО за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 Г. за прилагане на Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 1 юли 2016 г. на Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.07.2016 г. на Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 5 юли 2016 г. на Министерски съвет

УКАЗАНИЯ за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него

УКАЗАНИЯ за прием на проекти по подмярка 19.2

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ към реда за оценка на проектни предложения към СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ по отношение на процедурата на МИГ/МИРГ за подбор на проекти към стратегията за ВОМР

УКАЗАНИЯ за прием на проекти по подмярка 19.2 на МИГ/МИРГ за подбор на проекти към стратегията за ВОМР - актуализирани към 04.09.2018 г.

ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители

ЗАКОН за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

НАРЕДБА № 4 ОТ 30 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЗАКОН за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление

Делегиран регламент №807/2014

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1237 НА КОМИСИЯТА

РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2021/2115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА