1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Нормативни документи

НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 Г. за прилагане на Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 1 юли 2016 г. на Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.07.2016 г. на Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 5 юли 2016 г. на Министерски съвет

УКАЗАНИЯ за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него

УКАЗАНИЯ за прием на проекти по подмярка 19.2

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ към реда за оценка на проектни предложения към СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ по отношение на процедурата на МИГ/МИРГ за подбор на проекти към стратегията за ВОМР