1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 19.1 - Договор РД50-193

PDF Печат Е-поща

На 07.12.2015 г. бе подписан договор РД50-193 между Фондация “МИГ-Попово” , Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителните дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Финансовата помощ за изпълнение на проекта е в размер на 48 645.75 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца.

Финансовата помощ се предоставя за извършване на дейности по проект, които допринасят за постигане на целите на подмярката:

  1. Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на местни инициативни групи (МИГ) на местно ниво;
  2. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни инвестиционни фондове;
  3. Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;
  4. Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;

Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Прилагането на подмярка 19.1 на територията на МИГ-Попово  цели да даде  възможност значително да се увеличи въздействието на подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР)   върху живота на местните хора, да поемат управлението и да образуват местно партньорство, което проектира и изпълнява стратегия за интегрирано развитие. Стратегиите за ВОМР са гъвкави  инструменти  за посрещане на специфичните потребности на различни местни райони по начин, който  произвежда конкретни резултати и ползи за съответните селски райони. Стратегията е предназначена да надгражда силните страни или „активите“ на общността в социален, екологичен и икономически план, вместо само да компенсира наличието на проблеми.

Финансовата помощ се предоставя на местно партньорство или МИГ, прилагала подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, за осъществяване на проект, включващ подготвителни дейности за:

  1. Популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
  2. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  3. Проучвания и анализи на територията;
  4. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Очаквани резултати от дейностите:

Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи
980
Брой обучени лица
30
Брой на населението, обхванато от информационните събития
2700
Брой населени места, обхванати от дейностите
35
Изготвена стратегия за ВОМР
1